මගඩි නැටුම්


රාජාගේ ගෝලයින් දෙදෙනෙක් කරනු ලබන මගඩි නැටුමක්. මේවා අංගම්පොර ලෙස කට ඇරගෙන බලා ඉන්නට තරම් මුග්ධ ජනතාවයක් බිහිවීමට තරම් මේ පින් බිම පව් කර ඇති බව පෙනේ.